Οδηγίες Υποβολής Εργασιών

“Μπορείτε να εγγραφείτε εσείς (ή άλλος συγγραφέας) ως αρωγό (ή τακτικό) μέλος στην ΕΕΒΜΒ στέλνοντας ένα email στον γραμματέα της ΕΕΒΜΒ, κ. Δ. Σγούρα (sgouras@pasteur.gr) με το βιογραφικό σας και 2 ονόματα τακτικών μελών που σας προτείνουν. Ως αρωγό μέλος μπορείτε μετά να κάνετε και αίτηση για υποτροφία συμμετοχής (δείτε συνημμένο).”

Υποβολή Εργασιών

Η Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή του 69ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου να υποβάλλουν την περίληψη της εργασίας τους στην αγγλική γλώσσα σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν, το αργότερο έως τις 8 Οκτωβρίου 2018.

Οι περιλήψεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν και θα ομαδοποιηθούν βάσει θεματολογίας. Οι εργασίες που θα επιλεγούν θα παρουσιασθούν ως αναρτημένες ανακοινώσεις (posters) ή ως προφορικές παρουσιάσεις (σύντομες ομιλίες). Η τελική επιλογή του τρόπου παρουσίασης και θεματικής ενότητας θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή.

Όσοι νέοι επιστήμονες επιθυμούν να παρουσιάσουν την εργασία τους και στο 6ο Πανελλήνιο Forum Νέων Επιστημόνων της ΕΕΒΜΒ, θα πρέπει να το δηλώσουν κατά την υποβολή της περίληψης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η περίληψη που θα συμπεριληφθεί στην Ημερίδα θα είναι η ίδια με αυτή που υποβάλλεται στο Συνέδριο. Επισημαίνεται ότι η παρουσίαση εργασίας και στην Ημερίδα δεν απαιτεί επιπλέον κόστος συμμετοχής.

Προφορικές παρουσίασεις

Η διάρκεια των προφορικών παρουσιάσεων θα ανακοινωθεί βάσει του προγράμματος.

Αναρτημένες ανακοινώσεις

Οι μέγιστες διαστάσεις των αναρτημένων παρουσιάσεων πρέπει να είναι 0,80 μ πλάτος και 1,20 μ ύψος.

Η παρουσίαση των εργασιών που έχουν εγκριθεί, στη θεματική ενότητα που προβλέπεται από το πρόγραμμα είναι υποχρεωτική. Σε διαφορετική περίπτωση στα posters θα εμφανίζεται ο τίτλος της εργασίας με την ένδειξη «Δεν παρουσιάστηκε», ενώ απαγορευτική θα είναι η αναφορά της εν λόγω εργασίας στο βιογραφικό των συγγραφέων.

Οι συγγραφείς επιπλέον θα πρέπει να βρίσκονται την ημέρα παρουσίασής τους στο χώρο των posters, όπου θα πραγματοποιηθεί η συζήτηση με την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Οδηγίες & τρόπος υποβολής περιλήψεων

Η αποστολή των περιλήψεων θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως τις 8 Οκτωβρίου 2018, ηλεκτρονικά, αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου (www.eebmb-congress.gr). Εφόσον δεν τηρηθεί η προθεσμία, οι περιλήψεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Απαραίτητη προϋπόθεση υποβολής της εργασίας είναι ένας εκ των συγγραφέων να είναι μέλος της ΕΕΒΜΒ.

Για κάθε εργασία που θα γίνει αποδεκτή για παρουσίαση απαιτείται η προεγγραφή τουλάχιστον του ομιλητή.

Συμπληρώστε πιστά τα στοιχεία στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής στα ελληνικά, εκτός από τον ΤΙΤΛΟ της ΕΡΓΑΣΙΑΣ που θα είναι στα αγγλικά.

Ελέγξτε τα στοιχεία επικοινωνίας που θα δηλώσετε, διότι θα χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω αλληλογραφία μας, η οποία θα γίνεται με e-mail.

Η ενημέρωση για την έγκριση της εργασίας σας, θα σας αποσταλεί με e-mail στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει.

Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων που σας ζητούνται στην ηλεκτρονική φόρμα θα πρέπει να επισυνάψετε ένα αρχείο Word με όλα τα στοιχεία της Περίληψης (Τίτλος, συγγραφείς, διεύθυνση, κείμενο) γραμμένα στα Αγγλικά.

Οι συγγραφείς είναι οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την εργασία που θα αποστείλουν βάσει των οδηγιών υποβολής περίληψης, καθώς και για την αυστηρή τήρηση της προθεσμίας υποβολής της.

Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι οδηγίες προς τους συγγραφείς, η περίληψη θα επιστρέφεται στον αποστολέα/συγγραφέα για τη διόρθωσή της, εφόσον δεν έχει εκπνεύσει η προθεσμία υποβολής.

Στην περίπτωση, που η υποβληθείσα περίληψη δεν τηρεί τους κανόνες και δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο διόρθωσης, θα αποκλείεται αυτόματα.

Σας συνιστούμε να μην αφήσετε την υποβολή της εργασίας σας για την τελευταία βδομάδα, καθώς το ηλεκτρονικό σύστημα μπορεί να υπερφορτωθεί και να μην μπορέσετε τελικά να υποβάλετε την περίληψή σας.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα στην ηλεκτρονική υποβολή της περίληψης, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την ARTION Conferences & Events.

Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να εντάξει την παρουσίαση της περίληψης σε συνεδρία σύμφωνα με τις ανάγκες του επιστημονικού προγράμματος ή να αλλάξει τον τρόπο παρουσίασης από ελεύθερη σε αναρτημένη ανακοίνωση.

Μετά την ολοκλήρωση της επιτυχούς υποβολής θα λάβετε αυτόματη ειδοποίηση στο email σας. Στην περίπτωση που δεν λάβετε αυτό το μήνυμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία.

Λόγω των προστατευτικών φίλτρων που ενδέχεται να παρεμβληθούν στη λήψη μηνυμάτων και είναι συχνά αυστηρά στα πανεπιστήμια, παρακαλούμε όπως ελέγχετε περιοδικά το φάκελο Ανεπιθύμητης Αλληλογραφίας (SPAM/JUNK folder) του ηλεκτρονικού γραμματοκιβωτίου σας.

Λογισμικό

Η περίληψη θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη σε επεξεργαστή κειμένου και το αρχείο σε μορφή .doc ή .docx.

Οδηγίες για γραμματοσειρά, μέγεθος, διαστήματα και στοίχιση της Περίληψης

Τίτλος

Ο τίτλος να είναι κατά το δυνατόν σύντομος [όχι περισσότερες από τρεις (3) γραμμές] και να έχει γραμματοσειρά Arial, στοίχιση στο κέντρο της σελίδας με πεζά γράμματα, μέγεθος 14.

Αφήστε ένα (1) κενό διάστημα μέγεθος 10.

Συγγραφείς

Όλα τα ονόματα να αναγραφούν στην ονομαστική με Γράμματα Τίτλου, το επίθετο να ακολουθεί το όνομα και να έχει γραμματοσειρά Arial, με πεζά έντονα (bold) γράμματα, μέγεθος 11 και στοίχιση στο κέντρο της σελίδας.

Το όνομα του παρουσιαστή να είναι υπογραμμισμένο, και να σημειώνεται προαιρετικά αστερίσκος στο όνομα του συγγραφέα που είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία. Τα ονόματα να χωρίζονται μεταξύ τους με κόμμα. π.χ. Maria Papadopulou1, Asterios Papadopoulos*.

Αφήστε ένα (1) κενό διάστημα μέγεθος 10.

Όνομα και Διεύθυνση ιδρύματος

Να γραφεί σε γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 9, η στοίχιση να είναι στο κέντρο της σελίδας και να αναγράφεται με Πεζά πλάγια (italic) γράμματα. Να προηγείται το όνομα του Ιδρύματος και να ακολουθεί το τοπωνύμιο, εφόσον δεν συμπεριλαμβάνεται στον τίτλο του Ιδρύματος (π.χ. Research Center, Thessaloniki, Greece). Όταν αναφέρονται περισσότερα από ένα ιδρύματα, θα πρέπει να προηγείται ο εκθέτης μέσα σε παρένθεση και η αντιστοιχία ιδρύματος και ονόματος να γίνεται με νούμερα π.χ. Μaria Papadopoulou1, Αsterios Papadopoulos2*.

1 Institution Name, City, Country

2 Research Center, Thessaloniki, Greece

Αφήστε τρία (3) κενά διαστήματα μέγεθος 10.

Υπότιτλοι

 

Κύριο κείμενο της περίληψης

Να γραφεί σε γραμματοσειρά Arial, 11 pt, μονό διάστημα και μονό διάστιχο, μηδενικό διάστημα πριν και μετά την παράγραφο, πλήρη στοίχιση και να μην υπερβαίνει τις 300 λέξεις.

Προαιρετικά

Αφήστε δύο (2) κενά διαστήματα μέγεθος 10.

 

Βιβλιογραφία, ευχαριστίες ή υποσημείωση

Γραμματοσειρά Arial, αριστερή στοίχιση με πεζά πλάγια (italic) γράμματα μέγεθος 10.

Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και την ποιότητα των περιλήψεων και θα δημοσιευθούν όπως ακριβώς έχουν αποσταλεί.

 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή αλλαγές παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Συνεδρίου στο email eebmb@artion.com.gr.

 

Για τη συγγραφή της περίληψης σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρακάτω υπόδειγμα.